Raportet


Tematikuno raporti vash o pharipya kolenca arakhlona o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya pe skoluipe_Rromani Chib

Tematikuno raporti vash o pharipya kolenca arakhlona o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya pe skoluipe_Rromani Chib


Download
Raport tematik mbi vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim

Raport tematik mbi vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim


Download
Raporti fokusimo ko efektiviteti e EARSMN-engo e romane, ashkalyune thay egipqanyune qhavorengo_Rromani Chib

Raporti fokusimo ko efektiviteti e EARSMN-engo e romane, ashkalyune thay egipqanyune qhavorengo_Rromani Chib


Download
Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian

Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian


Download
O sebepya kola influinena pe skolako mekhipe kotar o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya_Rromani Chib

O sebepya kola influinena pe skolako mekhipe kotar o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya_Rromani Chib


Download
Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian


Download
Respektipe e kuotako vash leipe pe buti e som jenengo kotar o komunitetya roma, ashkaliye thay ejiptasya ano publikune instituciye_Rromani chib

Respektipe e kuotako vash leipe pe buti e som jenengo kotar o komunitetya roma, ashkaliye thay ejiptasya ano publikune instituciye_Rromani chib


Download
Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane në institucione publike

Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane në institucione publike


Download
Monitoripe e Sektoriyaluna Stratagiyako e MBSP phanglo e efektivitetesko e APBT-ngo vash leipe pe buti e som jenengo e komunitetyengo roma,ashkaliye thay ejiptasya_Rromani chib

Monitoripe e Sektoriyaluna Stratagiyako e MBSP phanglo e efektivitetesko e APBT-ngo vash leipe pe buti e som jenengo e komunitetyengo roma,ashkaliye thay ejiptasya_Rromani chib


Download
Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin e MATP-ve për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin e MATP-ve për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian


Download
Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë


Download
Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë


Download
Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022

Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022


Download
Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve


Download
Raporti i Monitorimit për Komunitete

Raporti i Monitorimit për Komunitete


Download