Raportet


Implementipe e bajakengo vash promovipe e butyaripasko e jenengo kotar o komunitetya Roma, Ashkalie thay Egipqanya ko bersh 2019

Implementipe e bajakengo vash promovipe e butyaripasko e jenengo kotar o komunitetya Roma, Ashkalie thay Egipqanya ko bersh 2019

Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali e Egjiptian në vitin 2019

Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali e Egjiptian në vitin 2019

Integripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ko Kosovako Skoluipasko Sistemi

Integripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ko Kosovako Skoluipasko Sistemi

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë

Mbrojtja e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Mbrojtja e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Tematikuno raporti vash o pharipya kolenca arakhlona o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya pe skoluipe_Rromani Chib

Tematikuno raporti vash o pharipya kolenca arakhlona o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya pe skoluipe_Rromani Chib

Raport tematik mbi vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim

Raport tematik mbi vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim

Raporti fokusimo ko efektiviteti e EARSMN-engo e romane, ashkalyune thay egipqanyune qhavorengo_Rromani Chib

Raporti fokusimo ko efektiviteti e EARSMN-engo e romane, ashkalyune thay egipqanyune qhavorengo_Rromani Chib

Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian

Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian

O sebepya kola influinena pe skolako mekhipe kotar o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya_Rromani Chib

O sebepya kola influinena pe skolako mekhipe kotar o siklovne e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya_Rromani Chib

Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Respektipe e kuotako vash leipe pe buti e som jenengo kotar o komunitetya roma, ashkaliye thay ejiptasya ano publikune instituciye_Rromani chib

Respektipe e kuotako vash leipe pe buti e som jenengo kotar o komunitetya roma, ashkaliye thay ejiptasya ano publikune instituciye_Rromani chib

Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane në institucione publike

Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane në institucione publike

Monitoripe e Sektoriyaluna Stratagiyako e MBSP phanglo e efektivitetesko e APBT-ngo vash leipe pe buti e som jenengo e komunitetyengo roma,ashkaliye thay ejiptasya_Rromani chib

Monitoripe e Sektoriyaluna Stratagiyako e MBSP phanglo e efektivitetesko e APBT-ngo vash leipe pe buti e som jenengo e komunitetyengo roma,ashkaliye thay ejiptasya_Rromani chib

Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin e MATP-ve për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin e MATP-ve për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë

Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022

Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Raporti i Monitorimit për Komunitete

Raporti i Monitorimit për Komunitete