KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Takim pune në lidhje me cështjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian drejt integrimit në Ba

Me datat 17 deri 19 qershor, ekipi i Projektit KOSINT 2020 përfaqësoi Kosovën në takimin rajonal që u zhvillua në Berlin me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë

Me shume

Iniciativë avokuese në formë të ligjeratës "të kuptuarit dhe parandalimi i gjuhës së ur

Me 14 qershor, ekipi KOSINT 2020 organizoi iniciativën avokuese, me temën të kuptuarit dhe parandalimi i gjuhës së urrejtjes, diskriminimit dhe stereotipeve me

Me shume

Diskutim Publik lidhur me çështjen e politikave të banimit për komunitetet rom, ashkali dhe egji

Prishtinë, 29 maj 2019 u organizua një diskutim publik nga projekti KOSINT 2020 lidhur me çështjen e politikave të banimit në lidhje me komunitetet rom, ashkali dhe

Me shume